ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងកម្មវិធីជាតិ CPA
    ត្រូវបានបង្កើត គណៈកម្មាធិការ គ្រប់គ្រងកម្មវិធីសិក្សាគណនេយ្យករជំនាញកម្ពុជា ដែលហៅកាត់ថា “គ.ក.គ.ក.” សម្រាប់គ្រប់គ្រងកម្មវិធីសិក្សាគណនេយ្យករជំនាញកម្ពុជា។
    គ.ក.គ.ក. មានបេសកកម្មដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងកម្មវិធីសិក្សាគណនេយ្យករជំនាញកម្ពុជា និងកម្មវិធីបំពេញបន្ថែមពាក់ព័ន្ធ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
 មុខងារនិងភារកិច្ចរបស់គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងកម្មវិធីជាតិ CPA
 អាណត្តិរបស់សមាជិកអនុគណៈកម្មាធិការ។
     អាណត្តិរបស់សមាជិកអនុគណៈកម្មាធិការនីមួយៗ មានរយៈពេល ៣ (បី) ឆ្នាំ។ សមាសភាពរបស់អនុគណៈ កម្មាធិការនីមួយៗ អាចត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរ មុនអាណត្តិត្រូវបានបញ្ចប់ ឬបន្ដ សម្រាប់អាណត្តិរយៈពេល៣ (បី) ឆ្នាំបន្ដបន្ទាប់ទៀត ដែលត្រូវកំណត់ដោយសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រធាន គ.ក.គ.ក.។
 សមាសភាពគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងកម្មវិធី CPA