អំពីស្ថាប័ន

 អំពីស្ថាប័ន
 

ទស្សនវិស័យ

និយ័តករគណនេយ្យនិងសវនកម្ម នឹងក្លាយជាស្ថាប័ននិយ័តករដែលមានសមត្ថភាពនិងគុណតម្លៃវិជ្ជាជីវៈ ព្រមទាំងមានកិច្ចដំណើរការប្រកបដោយនិរន្តភាពនិងគណនេយ្យភាព ដោយទទួលបាននូវការទុកចិត្តពីរាជរដ្ឋាភិបាល វិស័យឯកជន និងតួអង្គ ពាក់ព័ន្ធ ក្នុងការគ្រប់គ្រងវិស័យគណនេយ្យនិងសវនកម្ម ដើម្បីទ្រទ្រង់និងគាំពារការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យ​ ពិសេសវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ សំដៅរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមប្រកបដោយចីរភាពនិងបរិយាប័ន្ន។

បេសកកម្ម

និយ័តករគណនេយ្យនិងសវនកម្ម (សរសេរកាត់ថា ន.គ.ស.)បំពេញមុខងារជាសេនាធិការឱ្យ អ.ស.ហ. ក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍវិស័យនិងវិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យនិងសវនកម្មនៅកម្ពុជា តាមរយៈការដាក់ចេញនូវបទប្បញ្ញត្តិ វិធាន និងស្តង់ដា ព្រមទាំងជំរុញការអនុវត្ដច្បាប់និងស្តង់ដាគណនេយ្យនិងសវនកម្មកម្ពុជា។

 

 រចនាសម្ព័ន្ធអំពីស្ថាប័ន

រចនាសម្ព័ន្ធស្ថាប័ន

រចនាសម័្ពន្ធនៃការគ្រប់គ្រង

ឯកឧត្ដម ប៊ូ ថារិន អគ្គនាយក
លោក ជា ចាន់ថា អគ្គនាយករង
លោក សេង តុលា អគ្គនាយករង
លោក ជេន ផាត អគ្គនាយករង
លោកស្រី នាន បូនី អគ្គនាយករង
 
នាយកដ្ឋាននៃនិយ័តករគណនេយ្យនិងសវនកម្ម
 
នាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅ

ជាសេនាធិការឱ្យ ន.គ.ស. លើតួនាទី និងភារកិច្ចដូចខាងក្រោម៖

  -

សម្របសម្រួល និងបូកសរុបផែនការសកម្មភាពរួម របស់ ន.គ.ស.

  -

រៀបចំ និងអនុវត្តផែនការសកម្មភាពការងាររបស់នាយកដ្ឋានកិច្ចការទូទៅ

  -

រៀបចំថវិកាសម្រាប់កិច្ចដំណើរការរបស់ ន.គ.ស.

  -

គ្រប់គ្រងកិច្ចការរដ្ឋបាល ហិរញ្ញវត្ថុ និងបុគ្គលិករបស់ ន.គ.ស.

  -

សម្របសម្រួលការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សរបស់ ន.គ.ស.

  -

គ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋដែលត្រូវបានបែងចែកឱ្យនៅក្រោម ន.គ.ស. និងរៀបចំបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌ

  -

រៀបចំដាក់ឱ្យដំណើរការ និងគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង និងការផ្សព្វផ្សាយរបស់ ន.គ.ស

  -

ទំនាក់ទំនងជាមួយសា្ថប័នជាតិ-អន្តរជាតិ និងវិស័យឯកជន

  -

ផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈពីកិច្ចដំណើរការនិងវឌ្ឍនភាពរបស់ ន.គ.ស.

  -

អនុវត្តការងារផ្សេងទៀត តាមការណែនាំរបស់អគ្គនាយកនៃ ន.គ.ស. ។

នាយកដ្ឋានបច្ចេកទេស

ជាសេនាធិការឱ្យ ន.គ.ស. លើតួនាទី និងភារកិច្ចដូចខាងក្រោម៖

  -

រៀបចំ និងអនុវត្តផែនការសកម្មភាពការងាររបស់នាយកដ្ឋានបច្ចេកទេស

  -

សិក្សាស្រាវជ្រាវ និងរៀបចំស្តង់ដាគណនេយ្យ ស្តង់ដាសវនកម្ម ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ និងស្ដង់ដាពាក់ព័ន្ធ

  -

ពន្យល់ និងបកស្រាយលើទិដ្ឋភាពបច្ចេកទេសនៃស្តង់ដាគណនេយ្យ ស្តង់ដាសវនកម្ម ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ និងស្តង់ដាពាក់ព័ន្ធ

  -

ពិនិត្យឡើងវិញលើការអនុវត្តស្តង់ដា និងកំណត់បញ្ហាប្រឈម ទាំងទិដ្ឋភាពបច្ចកទេសទិដ្ឋភាពបទប្បញ្ញត្តិ ព្រមទាំងស្នើឡើងនូវដំណោះស្រាយ

  -

សហការនិងចូលរួមជាមួយស្ថាប័នតំបន់ និងអន្តរជាតិ ក្នុងការរៀបចំធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងអភិវឌ្ឍស្តង់ដាគណនេយ្យ ស្តង់ដា      សវនកម្ម ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ និងស្តង់ដាពាក់ព័ន្ធ

  -

អនុវត្តការងារផ្សេងទៀត តាមការណែនាំរបស់អគ្គនាយកនៃ ន.គ.ស. ។

នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងវិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យនិងសវនកម្ម

ជាសេនាធិការឱ្យ ន.គ.ស. លើតួនាទី និងភារកិច្ចដូចខាងក្រោម៖

  -

រៀបចំ និងអនុវត្តផែនការសកម្មភាពការងាររបស់នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងវិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យនិងសវនកម្ម

  -

ពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់លើសំណើសុំអាជ្ញាបណ្ណ ឬការអនុញ្ញាតប្រកបវិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យនិងសវនកម្ម

  -

ពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់លើវិធានការចំពោះអំពើល្មើសទៅនឹងបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណប្រកបវិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យនិងសវនកម្ម

  -

រៀបចំ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបទប្បញ្ញត្តិចាំបាច់នានា ទាក់ទងនឹងការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណ ឬការអនុញ្ញាត ប្រកបវិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យនិងសវនកម្ម

  -

ត្រួតពិនិត្យគុណភាពសេវាគណនេយ្យនិងសវនកម្ម

  -

រៀបចំ និងគ្រប់គ្រងទិន្នន័យក្រុមហ៊ុនគណនេយ្យ និងក្រុមហ៊ុនសវនកម្ម

  -

រៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់អភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សាគណនេយ្យករជំនាញកម្ពុជា

  -

រៀបចំដាក់ឱ្យដំណើរការ និងគ្រប់គ្រងកម្មវិធីសិក្សាគណនេយ្យករជំនាញកម្ពុជា

  -

ចូលរួមអនុវត្តផែនការសកម្មភាពទាក់ទងនឹងការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម

  -

អនុវត្តការងារផ្សេងទៀត តាមការណែនាំរបស់អគ្គនាយក ន.គ.ស. ។

នាយកដ្ឋានកិច្ចការគតិយុត្ត និងអនុលោមភាព

ជាសេនាធិការឱ្យ ន.គ.ស.លើតួនាទី និងភារកិច្ចដូចខាងក្រោម៖

  -

រៀបចំ និងអនុវត្តផែនការសកម្មភាពការងាររបស់នាយកដ្ឋានកិច្ចការគតិយុត្ត និងអនុលោមភាព

  -

រៀបចំ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបទប្បញ្ញត្តិចាំបាច់នានា

  -

ពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់លើវិធានការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់

  -

រៀបចំ និងគ្រប់គ្រងទិន្នន័យអំពីសហគ្រាស និងអង្គភាពមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ

  -

ត្រួតពិនិត្យអនុលោមភាពតាមច្បាប់ បទប្បញ្ញត្តិ និងស្តង់ដាពាក់ព័ន្ធ

  -

គ្រប់គ្រង ត្រួតពិនិត្យទាំងលើឯកសារ និងដល់ទីកន្លែង និងវាយតម្លៃលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហគ្រាស និងអង្គភាព     មិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ

  -

ចូលរួមអនុវត្តផែនការសកម្មភាពទាក់ទងនឹងការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម

  -

រៀបចំការបណ្តុះបណ្តាល និងការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ បទប្បញ្ញត្តិ និងស្តង់ដាពាក់ព័ន្ធ

  -

អនុវត្តការងារផ្សេងទៀត តាមការណែនាំរបស់អគ្គនាយកនៃ ន.គ.ស. ។