សមាសសភាពគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងកម្មវិធីសិក្សា

  ការបង្កើតគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងកម្មវិធីជាតិ CPA

    ត្រូវបានបង្កើត គណៈកម្មាធិការ គ្រប់គ្រងកម្មវិធីសិក្សាគណនេយ្យករជំនាញកម្ពុជា ដែលហៅកាត់ថា “គ.ក.គ.ក.” សម្រាប់គ្រប់គ្រងកម្មវិធីសិក្សាគណនេយ្យករជំនាញកម្ពុជា។
    គ.ក.គ.ក. មានបេសកកម្មដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងកម្មវិធីសិក្សាគណនេយ្យករជំនាញកម្ពុជា និងកម្មវិធីបំពេញបន្ថែមពាក់ព័ន្ធ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

  មុខងារនិងភារកិច្ចរបស់គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងកម្មវិធីជាតិ CPA
គណៈកម្មាធិការ គ្រប់គ្រងកម្មវិធីសិក្សាគណនេយ្យករជំនាញកម្ពុជាមានមុខងារនិងភារកិច្ច ដូចតទៅ៖
  - ពិនិត្យ និងសម្រេចលើយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍ, ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ, ផែនការសកម្មភាព និងផែនការថវិកា សម្រាប់កម្មវីធីសិក្សាគណនេយ្យករជំនាញកម្ពុជា
  - ពិនិត្យ និងសម្រេចលើកម្មវិធីសិក្សាគណនេយ្យករជំនាញកម្ពុជា និងលើការកែសម្រួលកម្មវិធីសិក្សាតាមការចាំបាច់
  - ពិនិត្យ និងសម្រេចលើកម្មវិធីសិក្សាគណនេយ្យករជំនាញកម្ពុជា និងលើការកែសម្រួលកម្មវិធីសិក្សាតាមការចាំបាច់

  អាណត្តិរបស់សមាជិកអនុគណៈកម្មាធិការ។
     អាណត្តិរបស់សមាជិកអនុគណៈកម្មាធិការនីមួយៗ មានរយៈពេល ៣ (បី) ឆ្នាំ។ សមាសភាពរបស់អនុគណៈ កម្មាធិការនីមួយៗ អាចត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរ មុនអាណត្តិត្រូវបានបញ្ចប់ ឬបន្ដ សម្រាប់អាណត្តិរយៈពេល៣ (បី) ឆ្នាំបន្ដបន្ទាប់ទៀត ដែលត្រូវកំណត់ដោយសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រធាន គ.ក.គ.ក.។

  សមាសភាពគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងកម្មវិធី CPA
ត្រូវបានតែងតាំងសមាសភាព គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងកម្មវិធីសិក្សាគណនេយ្យករជំនាញកម្ពុជា (គ.ក.គ.ក.) ដូចខាងក្រោម៖
 ឯកឧត្ដម ងី តាយី រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យ ប្រធាន
 លោក ស៊ឹម ចាន់គីរីរ័ត្ន តំណាង វ.គ.ស.ក. អនុប្រធាន
 ឯកឧត្ដម ប៊ូ ថារិន អគ្គនាយក អនុប្រធានប្រចាំការ
 ឯកឧត្ដម ឈុន សម្បត្តិ តំណាងគណៈកម្មការបូលបត្រកម្ពុជា សមាជិក
 លោក សេង សុសាន តំណារបស់ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ សមាជិក
 លោក លី ប៊ុនសោម តំណាធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា សមាជិក
 លោកស្រី ជា គីម តំណារបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន នឹងកីឡា សមាជិក
 ឯកឧត្ដម ហេង វ៉ាន់ដា តំណាងសមាគម​ន៏គ្រឺះស្ថានឧត្ដមសិក្សាកម្ពុជា សមាជិក
 លោក សេង តុលា តំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យ សមាជិក
 លោកស្រី នាន បូនី តំណាងអគ្គនាយកដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យ សមាជិក
 លោក ហុង​ ពិសិដ្ឋ តំណាង វ.គ.ស.ក. សមាជិក
 លោក ឃុន ដារិទ្ធ តំណាង វ.គ.ស.ក. សមាជិក
 លោក សាយ សុខេង តំណាង វ.គ.ស.ក. សមាជិក