ប្រកាស

ចំណងជើង Action
ប្រកាសស្ដីពីការបង្កើតគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យគុណភាពសវនកម្ម ទាញយក
ប្រកាសស្ដីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈប្រចាំវិទ្យាស្ថានគណនេយ្យករជំនាញ និងសវនករកម្ពុជា ទាញយក
ប្រកាសស្ដីពីការបង្កើតលេខាធិការដ្ឋាននៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យ ទាញយក
ប្រកាសស្ដីពីការផ្ដល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យ ទាញយក
ប្រកាសស្ដីពីការដាក់ឲ្យប្រើស្ដង់ដាររបាយការណ៏ទាក់ទងនិងហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ទាញយក
ប្រកាសស្ដីពីការបង្កើត និងការតែងតាំងសមាសសភាពក្រុមការងារកិច្ចការគណនេយ្យ ពន្ធដារ និងទីផ្សារមូលបត្រសម្រាប់មីក្រូសហគ្រាស និងសហគ្រាស់ធុនតូចនិងមធ្យម ទាញយក
ប្រកាសស្ដីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈប្រចាំវិទ្យាស្ថានគណនេយ្យករជំនាញ និងសវនករកម្ពុជា ទាញយក
ប្រកាសស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃនាយកដ្ឋាន និងអង្គភាពក្រោមឱវាទអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យ ទាញយក
ប្រកាសស្ដីពីការដាក់ឲ្យប្រើស្ដង់ដារទាក់ទងនិងសវនកម្ម និងស្តង់ដារកាអះអាងអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា ទាញយក
ប្រកាសស្ដីពីការដាក់ឲ្យអនុវត្តស្តង់ដារបាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាសម្រាប់អង្គភាពមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ ទាញយក
ប្រកាសស្តីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តស្តង់ដាគណនេយ្យសាធារណៈកម្ពុជា មូលដ្ឋានសាច់ប្រាក់ ទាញយក
សារាចរណែនាំស្ដីពីបែបបទ និងលក្ខខណ្ឌ នៃការដាក់ពាក្យសុំបន្តសិទ្ធិចុះហត្ថលេខាលើរបាយការណ៏គណនេយ្យ និងរបាយការណ៏សវកម្មដោយគណនេយ្យករជំនាញ និងសវករជាជនបរទេស ទាញយក
ប្រកាសស្ដីពីការអនុញ្ញាតឲ្យគណនេយ្យករជំនាញនិងសវនករជាជនបរទេសមានសិទ្ធបន្តចុះហត្ថលេខាលើរបាយការណ៏គណនេយ្យនិងបាយសវនកម្ម ទាញយក
ប្រកាសស្ដីពីកាតព្វកិច្ចដាក់របាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុឲ្យធ្វើសវកម្មគណនេយ្យសហគ្រាស ទាញយក
ប្រកាសស្តីពីកាតព្វកិច្ចដាក់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឱ្យរងសវនកម្មឯឝរាជ្យ ទាញយក
ប្រកាសស្តីពីសេវាសាធារណៈរបស់និយ័តករគណនេយ្យនិងសវនកម្ម ទាញយក