ទាញយក

ចំណងជើង Action
Cambodia Accountancy Conference Dec 2019 v5_Sharath Martin ទាញយក
Digital Finance in Financial Inclusion ទាញយក
Future Accountant ទាញយក
KICPAA's Presentation ទាញយក
Kiriroth_FinTech and MSMEs Technology Adoption ទាញយក
Learning_for_the_future_Cambodia ទាញយក
National_Conference_on_Accounting_Final ទាញយក
IASB KH Translation ទាញយក
IASB ទាញយក
តារាងពត៌មានអំពីសេវាសាធារណៈផ្ដល់ដោយក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យ ទាញយក
សេចក្ដីព្រាងស្ដង់ដាគណនេយ្យសាធារណៈ សម្រាប់កត់ត្រាចំណូលពីប្រតិបត្តិការដោះដូរ ទាញយក
ការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចតាមច្បាប់ស្ដីពីគណនេយ្យ និងសវនកម្ម និងបទបញ្ញាត្តិពាក់ព័ន្ធ ទាញយក
បច្ចុប្បន្នភាពច្បាប់ និងបទបញ្ញាត្តិថ្មីៗស្ដីពីពន្ធដារ ទាញយក
CIFRs For SME ទាញយក
សៀវភៅណែនាំអំពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការដាក់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់សហគ្រាស ទាញយក
Draft Accrual Basis IPSAS Strategy (07-07-2021) (2) ទាញយក
សេចក្ដីជូនដំណឹងសារជាថ្មីស្ដីពី៖ បច្ចុប្បន្នភាពនៃបញ្ជីក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបាននីតិសម្បទាផ្តល់សេវាវិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យ និងសវនកម្ ទាញយក
សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី៖ ការរំលឹកអំពីការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចដាក់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ២០២១ ទាញយក
សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីពីការរំលឹកអំពីការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចដាក់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ២០២១ និងបញ្ជីក្រុមហ៊ុន ទាញយក