សេចក្តីជូនដំណឹង

ចំណងជើង Action
សេច្ចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការពន្យាការអនុវត្តស្តង់ដាររាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៃកម្ពុជាសម្រាប់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ទាញយក
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃការផ្គត់ផ្គង់សម្ពារបច្ចេកទេស ទាញយក
សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការពន្យាការអនុវត្តស្តង់ដាររបាយការណ៏ទាក់ទងនិងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៃកម្ពុជាសម្រាប់គ្រឺះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ ទាញយក
ការពន្យារការអនុវត្តស្ដង់ដារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា សម្រាប់អង្គភាពមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ ទាញយក
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី បច្ចុប្បន្នភាពនៃក្របខ័ណ្ឌទស្សនទានសម្រាប់រាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ទាញយក
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការអនុវត្តគណនេយ្យសម្រាប់ការខាតបង់ឥណទានរំពឹងទុក ចេញផ្សាយដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលស្តង់ដាគណនេយ្យអន្តរជាតិ ទាញយក
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការអនុវត្តគណនេយ្យសម្រាប់ការខាតបង់ឥណទានរំពឹងទុក ចេញផ្សាយដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលស្តង់ដាគណនេយ្យអន្តរជាតិ ទាញយក
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការអនុវត្តគណនេយ្យសម្រាប់ការខាតបង់ឥណទានរំពឹងទុក ចេញផ្សាយដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលស្តង់ដាគណនេយ្យអន្តរជាតិ ទាញយក
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការធ្វើវិសោធនកម្មស្ដង់ដារបាការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិភតិសន្យា (IFRS16) ទាញយក
សារាចរណែនាំ ស្តីពី ការពន្យាពេលការអនុវត្តការពិន័យអន្តរការណ៍ចំពោះអំពើល្មើសទៅនឹងច្បាប់ស្តីពីគណនេយ្យ និងសវនកម្ម ទាញយក
សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តសាកល្បងនៃកម្មវិធីឃ្លាំមើលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសហគ្រាស ទាញយក
Re-Announcement Exemption Policy Specialist for Cambodia CPA Program ទាញយក
សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីពីការរំលឹកអំពីការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចដាក់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ២០២១ ទាញយក
បញ្ជីក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបាននីតិសម្បទាផ្តល់សេវាវិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យ និងសវនកម្ម ឆ្នាំ២០២១ ទាញយក