សមាសភាពសមាជិកគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យនៃប្រទេសកម្ពុជា

ឯកឧត្ដម  ប៊ូ ថារិន អគ្គនាយកនិយ័តករគណនេយ្យនិងសវនកម្ម ប្រធាន
លោកស្រី ហៀងសុផាត ម៉ូលីហ្សាណា តំណាង វ.គ.ស.ក. អនុប្រធាន
លោក សេង តុលា តំណាងនិយ័តករគណនេយ្យនិងសវនកម្ម សមាជិក
លោក ជេន ផាត តំណាងនិយ័តករគណនេយ្យនិងសវនកម្ម សមាជិក
លោកស្រី នាន បូនី តំណាងនិយ័តករគណនេយ្យនិងសវនកម្ម សមាជិក
លោក ស៊ឹម ចាន់គីរីរ័ត្ន តំណាង វ.គ.ស.ក. សមាជិក
លោកស្រី សាវុធ ដាលី តំណាង វ.គ.ស.ក. សមាជិក