អនុគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងការប្រឡង

  រចនាសម្ព័ន្ធស្ថាប័ន
រចនាសម្ព័ន្ធស្ថាប័ន
 
  អនុគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងការប្រឡង
អនុគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងការប្រឡង មានសមាសភាពយ៉ាងតិច ៧ រូប និងយ៉ាងច្រើន ១១ រូប ដូចខាងក្រោម៖
  ១-​ តំណាង វ.គ.ស.ក. ប្រធាន
  ២- តំណាងអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃ ក.ជ.គ. អនុប្រធាន
  ៣- តំណាងអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ក.ជ.គ. យ៉ាងតិច ២ រូប សមាជិក
  ៤- តំណាង វ.គ.ស.ក. យ៉ាងតិច ១ រូប សមាជិក
  ៥- បុគ្គលឯករាជ្យក្នុងវិស័យគណនេយ្យនិងសនវកម្ម យ៉ាងតិច ២ រូប សមាជិក
គុណវុឌ្ឍិរបស់បុគ្គលឯករាជ្យ ក្នុងវិស័យគណនេយ្យនិងសនវកម្ម ត្រូវបានកំណត់ដោយសេចក្តីសម្រេចរបស់ គ.ក.គ.ក.។
 
  មុខងារនិងមុខងាររបស់អនុគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងការប្រឡង
អនុគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងការប្រឡង មានមុខងារនិងភារកិច្ច ដូចតទៅ៖
  - រៀបចំ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង សម្រាប់គ្រប់គ្រងការប្រឡងកម្មវិធីសិក្សាគណនេយ្យករជំនាញកម្ពុជា ជូន គ.ក.គ.ក. ពិនិត្យ និងសម្រេច
  - ជ្រើសរើសអ្នកសរសេរវិញ្ញាសា
  - ពិនិត្យ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីសិក្សាគណនេយ្យករជំនាញកម្ពុជា ដើម្បីដាក់ជូន គ.ក.គ.ក. ពិនិត្យ និងសម្រេច
  - ពិនិត្យ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីសិក្សាគណនេយ្យករជំនាញកម្ពុជា ដើម្បីដាក់ជូន គ.ក.គ.ក. ពិនិត្យ និងសម្រេច
  - រៀបចំ និងសម្រេចលើសៀវភៅសិក្សា
  - រៀបចំ និងគ្រប់គ្រងវិញ្ញាសាប្រឡងកម្មវិធីសិក្សាគណនេយ្យករជំនាញកម្ពុជា
  - រៀបចំ និងគ្រប់គ្រងដំណើរការប្រឡងកម្មវិធីសិក្សាគណនេយ្យករជំនាញកម្ពុជា
  - រៀបចំ និងគ្រប់គ្រងការកែវិញ្ញាសាប្រឡងកម្មវិធីសិក្សាគណនេយ្យករជំនាញកម្ពុជា