សេចក្ដីជូនដំណឹង និយ័តករគណនេយ្យនិងសវនកម្ម នឹងរៀបចំ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី "ស្តង់ដារបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា" សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម (CIFRs for SMEs) ចាប់ទទួលចុះឈ្មោះចូលរៀនពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះរហូតដល់ ថ្ងៃទី​១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ កាលបរិច្ឆេទចូលរៀន ថ្ងៃទី១៦,១៧​,២៣,២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ចុះឈ្មោះចូលរៀនតាមតំណរភ្ជាប់ខាងក្រោម៖ https://bit.ly/3nIdtP3 សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម៖ 010 771 568 069 551 507

កាលបរិច្ឆេទ៖ 24-11-2021 04:00 AM

សេចក្ដីជូនដំណឹង និយ័តករគណនេយ្យនិងសវនកម្ម នឹងរៀបចំ

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី

"ស្តង់ដារបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា"

សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម (CIFRs for SMEs)

ចាប់ទទួលចុះឈ្មោះចូលរៀនពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះរហូតដល់

ថ្ងៃទី​១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

កាលបរិច្ឆេទចូលរៀន

ថ្ងៃទី១៦,១៧​,២៣,២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១

ចុះឈ្មោះចូលរៀនតាមតំណរភ្ជាប់ខាងក្រោម៖

https://bit.ly/3nIdtP3

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម៖

010 771 568

069 551 507