សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការផ្តល់ពេលវេលាបន្ថែម ក្នុងការដាក់លិខិតជូនដំណឹងប្រើប្រាស់ភាសារអង់គ្លេស ក្នុងប្រព័ន្ធគណនេយ្យកុំព្យូទ័រ និង/ឬប្រព័ន្ធពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតមកនិយ័តករគណនេយ្យនិងសវនកម្ម

កាលបរិច្ឆេទ៖ 11-05-2022 10:08 PM