សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖ កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារលើ "សេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យស្តីពីពិនិន័យអន្តរការណ៍ចំពោះបទល្មើសនឹងច្បាប់ស្តីពីគណនេយ្យនិងសវនកម្ម"

កាលបរិច្ឆេទ៖ 12-05-2022 02:21 AM