សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន កិច្ចប្រជុំ លើបទបង្ហាញស្តីពី “របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវស្តីពីការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចគណនេយ្យនិងសវនកម្ម នៅកម្ពុជា”

កាលបរិច្ឆេទ៖ 26-08-2022 03:22 AM