សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “ស្តង់ដារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៃកម្ពុជាសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម” ជូនមន្រ្តីរាជការនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ

កាលបរិច្ឆេទ៖ 23-09-2022 03:58 AM