សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពី “កាតព្វកិច្ចគណនេយ្យនិងសវនកម្ម និងបទប្បញ្ញាត្តិពាក់ព័ន្ធ” សម្រាប់សហគ្រាស និងអង្គភាពមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ សិក្ខាសាលានេះរៀបចំឡើងនៅខេត្តបាត់ដំបង ចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃ

កាលបរិច្ឆេទ៖ 15-11-2022 03:45 AM