សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “ស្តង់ដារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាសម្រាប់អង្គភាពមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ” ជូនមន្ត្រីរាជការនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ

កាលបរិច្ឆេទ៖ 22-11-2022 08:06 PM