លទ្ធផលស្ថាពរនៃការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសមន្ត្រីលក្ខន្តិកៈ របស់អាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ ឱ្យចូលបម្រើការងារនៅនិយ័តករគណនេយ្យនិងសវនកម្ម

កាលបរិច្ឆេទ៖ 17-01-2023 07:46 PM