សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការបង្ហាញខ្លួន និងការចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលតម្រង់ទិសសម្រាប់បេក្ខជន ប្រឡងជាប់ជាស្ថាពរ

កាលបរិច្ឆេទ៖ 18-01-2023 10:51 PM

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការបង្ហាញខ្លួន និងការចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលតម្រង់ទិសសម្រាប់បេក្ខជន ប្រឡងជាប់ជាស្ថាពរជាមន្រ្តីលក្ខន្តិកៈរបស់ អាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ ឱ្យចូលបម្រើការងារនៅនិយ័តករគណនេយ្យនិងសវនកម្ម