សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលតម្រង់ទិសជូនមន្ដ្រីលក្ខន្ដិកៈថ្មីចំនួន ១៥ រូបបម្រើការងារ នៅនិយ័តករគណនេយ្យនិងសវនកម្ម នៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ

កាលបរិច្ឆេទ៖ 25-01-2023 12:22 AM