សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន វេទិកាផ្សព្វផ្សាយស្តីពី “កាតព្វកិច្ចគណនេយ្យនិងសវនកម្ម និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធ” សម្រាប់សហគ្រាស និងអង្គភាពមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ

កាលបរិច្ឆេទ៖ 2-02-2023 08:12 PM