វេទិកា ស្តីពី នីតិវិធីក្នុងការដាក់បញ្ជូនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ប្រចាំឆ្នាំ តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ(E-Filing ) សម្រាប់សហគ្រាស

កាលបរិច្ឆេទ៖ 13-03-2023 12:00 AM

សូមចុច Link ខាងក្រោមដើម្បីចុះឈ្មោះចូលរួម៖

https://forms.gle/EG5AdnaAeMm7ruSg6