សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការពន្យារពេលអនុវត្តស្តង់ដារបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៃកម្ពុជាលេខ ១៧ “កិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រង” និង លេខ ៩ “ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ” សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង

កាលបរិច្ឆេទ៖ 24-03-2023 03:47 AM