ឯកឧត្តម ប៊ូ ថារិន អគ្គនាយកនៃនិយ័តករគណនេយ្យនិងសវនកម្ម បានផ្ដល់ជូនសម្លៀកបំពាក់់កីឡា ដល់ក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់ប្រចាំនិយ័តករគណនេយ្យនិងសវនកម្ម

កាលបរិច្ឆេទ៖ 17-11-2023 01:59 PM

នាព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ 
ឯកឧត្តម ប៊ូ ថារិន អគ្គនាយកនៃនិយ័តករគណនេយ្យនិងសវនកម្ម បានផ្ដល់ជូនសម្លៀកបំពាក់់កីឡា ដល់ក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់ប្រចាំនិយ័តករគណនេយ្យនិងសវនកម្ម ក្នុងគោលបំណងលើស្ទួយវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ប្រចាំស្ថាប័ន និងបង្កើនស្មារតីមន្រ្តីឱ្យចូលរួមលេងកីឡា ដើម្បីសុខភាព សាមគ្គីភាព និងរឹតចំណងមិត្តភាពគ្នារវាង និយ័តករនិងនិយ័តរ និងក្រសួង-ស្ថាប័ន នានា។